HomePrivacy en Cookie statement kraamcentrum Happiness

Privacy en Cookie statement kraamcentrum Happiness

Laatst bijgewerkt op 29-11-2019

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd, is belangrijk voor Kraamcentrum Happiness. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Kraamcentrum Happiness zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Kraamcentrum Happiness slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als onlinebezoeker verstrekt met als doel u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Tevens vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Kraamcentrum Happiness verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die kraamcentrum Happiness kan aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt hebt, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen. Kraamcentrum Happiness dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden en/of kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van Kraamcentrum Happiness. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Kraamcentrum Happiness, dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren, dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt om na te gaan of er voor u een geschikte vacature is binnen Kraamcentrum Happiness.

Kraamcentrum Happiness verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Kraamcentrum Happiness verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid. Wij verzoeken u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan Kraamcentrum Happiness wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan Kraamcentrum Happiness te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door Kraamcentrum Happiness. Als u vragen hebt over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Kraamcentrum Happiness, neem dan eerst contact op met Kraamcentrum Happiness via info@kraamcentrumhappiness.nl.

1.1 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

Kraamcentrum Happiness kan gebruikmaken van cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze onlinediensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

1.1.1 IP adressen

Een IP-adres is een nummer dat is toegewezen aan uw computer wanneer u toegang krijgt tot het internet. Het IP-adres biedt andere computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere computers en servers te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm worden gebruikt om trends in het gebruik van de website te herkennen en om performanceanalyses uit te voeren.

1.1.2 Cookies

Een ‘cookie’ is een klein stukje tekst (een tekstbestand) dat een website plaatst in de browser van het apparaat (bijvoorbeeld een computer of smartphone) waarmee u de website bezoekt. De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het efficiënter maken van gebruikerservaringen.

2. Web beacons

Een web beacon is een klein bestand op een webpagina of in een nieuwsbrief, e-mail of andere communicatie en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de mate waarin e-mail wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om de belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Kraamcentrum Happiness gebruikt alleen web beacons als dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

3. Social media widgets en toepassingen

De websites van Kraamcentrum Happiness kunnen functionaliteiten bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social media-toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Kraamcentrum Happiness-websites. Persoonsgegevens die u deelt via social media-toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media-toepassing; een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media-toepassingen. Kraamcentrum Happiness heeft geen invloed op en geen verantwoordelijkheid voor die social media-toepassingen. Daarnaast kunnen Kraamcentrum Happiness-websites gebruikmaken van blogs, fora, crowdsourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, waarop wij weinig of geen invloed hebben.

4. Kinderen

Kraamcentrum Happiness begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een onlineomgeving. Onze websites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

5. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit is vereist of wordt toegestaan door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan Kraamcentrum Happiness in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

Daarnaast kan Kraamcentrum Happiness persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die met ons samenwerken of namens ons werken. Doorgifte door Kraamcentrum Happiness van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving.

Kraamcentrum Happiness kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of de overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Kraamcentrum Happiness moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid.

Kraamcentrum Happiness verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Kraamcentrum Happiness geen persoonsgegevens die u aan Kraamcentrum Happiness verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct-marketingdoeleinden.

6. Keuzes

U hebt verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze onlinediensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, Kraamcentrum Happiness kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstverlening en door ons te organiseren evenementen. Bepaalde onlinediensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens; u kunt daarmee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken. Zoals hierboven is beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze websites mogelijk niet goed zullen werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.

7. Toegang

Als u persoonsgegevens aan Kraamcentrum Happiness beschikbaar hebt gesteld, dan hebt u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of verwijdering van informatie indienen door contact op te nemen met info@kraamcentrumhappiness.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden.

8. Beveiliging en de integriteit van gegevens

Kraamcentrum Happiness heeft beveiligingsbeleid en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Kraamcentrum Happiness kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Kraamcentrum Happiness betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang dat nodig is om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

9. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat Kraamcentrum Happiness-websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacyverklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

10. Wijzigingen in dit beleid

Kraamcentrum Happiness kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Kraamcentrum Happiness uw persoonsgegevens beschermt.

11. Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving

Kraamcentrum Happiness is gecommitteerd aan het waarborgen van de online privacy van uw persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@kraamcentrumhappiness.nl. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.

***