HomeVoorwaarden

Aanvullende Leveringsvoorwaarden

Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Kraamzorg van brancheorganisatie Bo Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Kraamcentrum Happiness afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

De Algemene Voorwaarden Kraamzorg van brancheorganisatie Bo Geboortezorg zijn te vinden op de website van Kraamcentrum Happiness: www.kraamcentrumhappiness.nl.

De te leveren zorg:

 • Kraamcentrum Happiness biedt zorg op maat.
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald. De vergoeding van het aantal uren is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverde uur zorg. <<2020 € 4,50/uur>>
 • Rond de derde dag zorg die je van onze Kraamverzorgende ontvangt, zal een medewerkster van Kraamcentrum Happiness je bellen met de vraag of jij en je (eventuele) partner tevreden bent (zijn) over de ontvangen zorg. Indien de zorg niet naar wens is, dan zal Kraamcentrum Happiness gezamenlijk met jou en/of je partner zoeken naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van onze Kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn daar ondergeschikt aan.
 • Kraamcentrum Happiness doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zullen <<overige collega’s>> als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Kraamcentrum Happiness altijd verzekerd van goede zorg.
 • De minimale zorgafname per zorgdag is 3 uur (met uitzondering van couveuse-nazorg).
 • Het uurtarief voor kraamzorg is € 47,70/uur (2019).

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandighedenwet]

 • Kraamcentrum Happiness werkt volgens de Arbo-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is, dan kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm te staan.

Vervoer

 • inzittendenverzekering heeft afgesloten, dan mag ze gebruikmaken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

Annulering:

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht, behalve als er op medische gronden wordt geannuleerd.

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt

Aansprakelijkheid

 • Kraamcentrum Happiness kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerk(st)er zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Onze Kraamverzorgende mag alleen werken met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Kraamcentrum Happiness. Bij schade wordt voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van € 50,-.

Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

Klachten

 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Kraamcentrum Happiness. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie Bo Geboortezorg.

Geheimhouding en privacy

 • Kraamcentrum Happiness dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Kraamcentrum Happiness werkt volgens een privacyreglement dat is terug te vinden op de website www.kraamcentrumhappiness.nl.
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die is beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijk bepaalde termijnperiode, ter beschikking blijven voor zowel Kraamcentrum Happiness als cliënt. Indien gewenst kan de cliënt schriftelijk een kopie opvragen.
 • Kraamcentrum Happiness zal zonder schriftelijke toestemming van cliënt geen inzage in het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Kraamcentrum Happiness wettelijk de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derde aangemerkt.
 • Kraamcentrum Happiness en diegene die in opdracht van Kraamcentrum Happiness betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg, hebben een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens

Contactgegevens:   Contactgegevens Bo geboortezorg:
Kraamcentrum Happiness is gevestigd aan:   Bo Geboortezorg
Veurse Acthterweg 118   Europlaan 500
2264 SC Leidschendam   3526 KS Utrecht

T: 070-2330004

   

Kraamcentrum Happiness staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvKnr: 75869012